Pactra China

派特拉(天津)物流有限供公司成立于2007, 总部在设在韩国是经中华人民共和国商务部认可批准的一级国际货运代理公司.根据中华人民共和国国际海运法取得了...

PAC-TRA (Tianjin) Logistics Co., Ltd PAC-TRA (Tianjin) Logistics Co., Ltd Shanghai Branch PAC-TRA (Tianjin) Logistics Co., Ltd Qingdao Branch